tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Cách thực hiện lệnh scp với tên người dùng và mật khẩu trong một dòng

Tôi muốn đặt mật khẩu vào một dòng khi chạy scp trong thiết bị đầu cuối của tôi

scp [email protected]:sys_config /var/www/dev/

16
Mervyn

Cảm ơn vì nguồn cấp dữ liệu của bạn đã giúp nó hoạt động. Tôi đã sử dụng công cụ sshpass.

sshpass -p 'password' scp [email protected]:sys_config /var/www/dev/

28
Mervyn