tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Gửi email không thành công khi xác thực hai yếu tố được bật cho Gmail

Tôi đang sử dụng tài khoản Gmail của mình và smtp.gmail.com trong ứng dụng web của mình để kiểm tra và gửi email. khi xác thực hai yếu tố được BẬT cho tài khoản Gmail của tôi, nó không gửi được email, tuy nhiên khi tôi tắt xác thực hai yếu tố cho tài khoản Gmail của mình, ứng dụng web sẽ gửi email thành công. Đánh giá cao bất kỳ loại lời khuyên.

80
user217648

Tạo một ứng dụng tùy chỉnh trong cài đặt bảo mật Gmail của bạn.

1. Log-in into Gmail with your account
2. Navigate to https://security.google.com/settings/security/apppasswords
3. In 'select app' choose 'custom', give it an arbitrary name and press generate
4. It will give you 16 chars token.

Sử dụng mã thông báo làm mật khẩu kết hợp với tài khoản Gmail đầy đủ của bạn và xác thực hai yếu tố sẽ không được yêu cầu.

Lưu ý: Liên kết ở bước 2 sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã bật xác thực 2 yếu tố.

180
Stoyan Dimov