tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

root

Có cách nào để các tiến trình không root liên kết với các cổng "đặc quyền" trên Linux không?

Tìm kiếm một thuật toán căn bậc hai hiệu quả cho ARM Thumb2

Xác định nếu chạy trên thiết bị đã root

phpMyAdmin - không thể kết nối - cài đặt không hợp lệ - kể từ khi tôi thêm mật khẩu gốc - bị khóa

Căn bậc hai nghịch đảo nhanh bất thường của John Carmack (Quake III)

đường dẫn gốc không hoạt động với php bao gồm

Viết hàm căn bậc hai của riêng bạn

Android ADB truy cập vào cơ sở dữ liệu ứng dụng mà không cần root

Cách tốt nhất để kiểm tra xem người dùng của tập lệnh có các đặc quyền giống như root không?

Tìm thư mục gốc của dự án lò phản ứng maven đa mô-đun

Hàm căn bậc hai được thực hiện như thế nào?

Người dùng root/Sudo tương đương trong Cygwin?

Kiểm tra xem người dùng có root trong C không?

Làm cách nào tôi có thể tìm thấy Căn bậc hai của BigInteger Java?

ANDROID: Làm cách nào để có quyền truy cập root trong ứng dụng Android?

Làm thế nào để có quyền truy cập root trên trình giả lập Android? 

Làm cách nào tôi có thể có quyền root thông qua Android SDK?

Làm cách nào để tạo ứng dụng Android với quyền truy cập root?

Lệnh đầu cuối cho một Androidđã root để truy cập / Hệ thống dưới dạng đọc / ghi

Thư mục gốc của máy chủ web ở đâu trong WAMP?

Làm cách nào để chuyển hướng đến root - public / index.html?

thực hiện root thứ n

Cách đặt đường dẫn ngữ cảnh của ứng dụng web trong Tomcat 7.0

Làm cách nào để yêu cầu quyền truy cập root trong Android?

Thay đổi mật khẩu root của MySQL

Làm cách nào để phân tích một Chuỗi chứa XML trong Java và lấy giá trị của nút gốc?

Thực thi các lệnh gốc thông qua PHP

Khởi chạy một tập lệnh với quyền root thông qua ADB

Làm cách nào để thay đổi xampp localhost sang thư mục khác (bên ngoài thư mục xampp)?

Android: Làm thế nào để có được bản ghi kernel sau khi hoảng loạn kernel?

SSH EC2 yêu cầu mật khẩu

Làm cách nào để có được APK của ứng dụng đã cài đặt mà không cần quyền truy cập root?

Quyền READ_LOGS trên Jelly bean (api 16)

Làm thế nào để chạy một kịch bản gốc trong Jenkins?

Tài liệu gốc PHP

Xem tập tin/thư mục truy cập root của Android trên windows

adb quyền truy cập bị từ chối, nhưng có thể truy cập siêu người dùng trong Shell - android

Cho phép gỡ lỗi USB thông qua Clockworkmod với adb

Căn bậc hai của BigDecimal trong Java

bỏ qua hộp thoại xác nhận quyền của máy chủ lưu trữ USB

Làm thế nào để khởi động lại adb từ root đến chế độ người dùng?

Cách đổi tên khóa gốc trong tuần tự hóa JSON với Jackson

Trả về cơ sở dữ liệu "Lỗi thả cơ sở dữ liệu errno: 66" trong MySQL

Tạo ứng dụng hệ thống

Cách gỡ cài đặt ứng dụng Android từ dòng lệnh trên thiết bị

Truy cập bị từ chối cho người dùng 'root' @ 'localhost' (sử dụng mật khẩu: CÓ) - Không có đặc quyền?

Cách kiểm tra nếu chạy bằng root trong tập lệnh bash

Làm cách nào để tạo 2 logger ROOT khác nhau với logback?

Lỗi phpMyAdmin # 1045 - Truy cập bị từ chối cho người dùng 'root' @ 'localhost'

Ẩn vĩnh viễn Thanh trạng thái Android

Nhập chứng chỉ vào Root đáng tin cậy nhưng không phải cá nhân [Dòng lệnh]

tùy chọn hệ thống java dưới những người dùng khác nhau trong linux

Làm cách nào để lấy url gốc của tên miền trong Laravel 4?

Android: adbd không thể chạy bằng root trong các bản dựng sản xuất

adb Shell su hoạt động nhưng adb root không

mặc định đăng nhập là root

Google Cloud: Tính toán VM Trường hợp

Cài đặt Android APK mà không cần nhắc

Làm cách nào để cài đặt Java cục bộ - không cần root - trên linux, nếu có thể?

gyp WARN EACCES người dùng "root" không có quyền truy cập dev dir

Chạy lệnh Shell trong jenkins với tư cách là người dùng root?

Người dùng MySQL DB không có cột mật khẩu - Cài đặt MySQL trên OSX

MariaDB được cài đặt mà không cần nhắc mật khẩu

Cách dễ nhất để tìm Square Root trong Swift?

Cập nhật mật khẩu người dùng trong Mysql 5.7

Tính toán gốc thứ n trong Java bằng phương thức power

Không thể thực hiện `pod install` dưới el capitan (15A279b)

Bắt đầu ứng dụng với quyền root với pm2

Kết nối với docker container với tư cách người dùng khác ngoài root

SQLSTATE [HY000] [1698] Truy cập bị từ chối cho người dùng 'root' @ 'localhost'. Đã thử mọi thứ

Clion hoặc cmake không thấy biến môi trường

Không thể đặt lại mật khẩu gốc bằng --skip-Grant-bảng trên ubfox 16

Cấp quyền cho người dùng cho htdocs trong Ubuntu

giáo Văn

Android Studio DDMS không thể mở/thư mục dữ liệu trong điện thoại giả lập

Làm cách nào để thiết lập lại mật khẩu root trong MySQL 8.0.11?

Cách tạo GitLab Runner trong Docker xem chứng chỉ CA Root tùy chỉnh