tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Sự cố với xác thực SMTP trong PHP sử dụng PHPMailer, với Pear Mail hoạt động

Tôi gặp sự cố khi gửi e-mail với lớp PHPMailer, nhưng nó hoạt động với PEAR Mail :: nhà máy.

Tôi đoán vấn đề là với xác thực SMTP, nhưng tôi không thể tìm thấy vấn đề.

Mã có vấn đề là:

<?php
require("class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();

$mail->IsSMTP();    // set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'mail.xxx.com.br'; // my Host here
$mail->SMTPAuth = true;   // turn on SMTP authentication
$mail->Username = '[email protected]'; // a valid email here
$mail->Password = '***'; // the password from email
$mail->From = '[email protected]';
$mail->SMTPDebug = true;
$mail->AddReplyTo('[email protected]', 'Test');

$mail->FromName = 'Test SMTP';
$mail->AddAddress('[email protected]', '[email protected]');

$mail->Subject = 'Test SMTP';
$mail->IsHTML(true);
$mail->Body = '<b>Teste</b><br><h1>teste 2</h1>';  
//$mail->Send();

if(!$mail->Send())
{
  echo "Message could not be sent. <p>";
  echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
  exit;
}

?>

Mã với PEAR hoạt động là:

<?php
include('Mail.php');
include('Mail/mime.php');

$text = 'Versao em texto';
$html = '<html><body>Versao de email em <b>HTML</b></body></html>';
$crlf = "\n";
$hdrs = array(
       'From'  => '[email protected]',
       'Subject' => 'Test - mail.php'
       );

$mime = new Mail_mime($crlf);

$mime->setTXTBody($text);
$mime->setHTMLBody($html);

$body = $mime->get();
$hdrs = $mime->headers($hdrs);

$mail = Mail::factory('smtp',
 array ('Host' => 'mail.xxx.com.br',
  'debug'=> true,
  'auth' => true,
  'username' => '[email protected]',
  'password' => '***'));

$mail->send('[email protected]', $hdrs, $body);
?>

Khi tôi chạy mã có vấn đề với gỡ lỗi được kích hoạt (SMTPDebug = True) tôi đã nhận được:

SMTP -> FROM SERVER:

SMTP -> get_lines(): $data was ""

SMTP -> get_lines(): $str is "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

"

SMTP -> get_lines(): $data is "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

"

SMTP -> get_lines(): $data was "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

"
SMTP -> get_lines(): $str is "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 
"

SMTP -> get_lines(): $data is "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

"

SMTP -> get_lines(): $data was "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

"

SMTP -> get_lines(): $str is "220 and/or bulk e-mail.

"

SMTP -> get_lines(): $data is "220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

220 and/or bulk e-mail.

"

SMTP -> FROM SERVER: 

220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

220 and/or bulk e-mail.

SMTP -> ERROR: EHLO not accepted from server: 220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Wed, 05 Aug 2009 10:00:48 -0300 

220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

220 and/or bulk e-mail.


SMTP -> get_lines(): $data was ""

SMTP -> get_lines(): $str is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

"

SMTP -> get_lines(): $data was "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

"

SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 20971520

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]
250-SIZE 20971520

"

SMTP -> get_lines(): $data was "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]
250-SIZE 20971520

"

SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

"

SMTP -> get_lines(): $data was "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

"

SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH PLAIN LOGIN

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

"

SMTP -> get_lines(): $data was "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

"

SMTP -> get_lines(): $str is "250-STARTTLS

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

250-STARTTLS

"

SMTP -> get_lines(): $data was "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

250-STARTTLS

"

SMTP -> get_lines(): $str is "250 HELP

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

250-STARTTLS

250 HELP

"

SMTP -> FROM SERVER: 

250-orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

250-SIZE 20971520

250-PIPELINING

250-AUTH PLAIN LOGIN

250-STARTTLS

250 HELP

SMTP -> get_lines(): $data was ""

SMTP -> get_lines(): $str is "250 orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

"

SMTP -> get_lines(): $data is "250 orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]

"

SMTP -> ERROR: AUTH not accepted from server: 250 orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]


SMTP -> get_lines(): $data was ""

SMTP -> get_lines(): $str is "503 AUTH command used when not advertised

"

SMTP -> get_lines(): $data is "503 AUTH command used when not advertised

"

SMTP -> FROM SERVER:

503 AUTH command used when not advertised

SMTP -> ERROR: RSET failed: 503 AUTH command used when not advertised


Message could not be sent. <p>Mailer Error: SMTP Error: Could not connect to SMTP Host.

Và kết quả gỡ lỗi của PEAR Mã thư là:

DEBUG: Recv: 220-orion.bommtempo.net.br ESMTP Exim 4.69 #1 Tue, 04 Aug 2009 19:37:10 -0300 

DEBUG: Recv: 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 

DEBUG: Recv: 220 and/or bulk e-mail.

DEBUG: Send: EHLO localhost


DEBUG: Recv: 250-orion.bommtempo.net.br Hello localhost [200.155.129.6]

DEBUG: Recv: 250-SIZE 20971520

DEBUG: Recv: 250-PIPELINING

DEBUG: Recv: 250-AUTH PLAIN LOGIN

DEBUG: Recv: 250-STARTTLS

DEBUG: Recv: 250 HELP

DEBUG: Send: STARTTLS


DEBUG: Recv: 220 TLS go ahead

DEBUG: Send: EHLO localhost


DEBUG: Recv: 250-orion.bommtempo.net.br Hello localhost [200.155.129.6]

DEBUG: Recv: 250-SIZE 20971520

DEBUG: Recv: 250-PIPELINING

DEBUG: Recv: 250-AUTH PLAIN LOGIN

DEBUG: Recv: 250 HELP

DEBUG: Send: AUTH LOGIN


DEBUG: Recv: 334 VXNlcm5hbWU6

DEBUG: Send: c2lzdGVtYWFkbWluQGJvbW10ZW1wby5jb20uYnI=


DEBUG: Recv: 334 UGFzc3dvcmQ6

DEBUG: Send: RVkyYVM4YnpMNU5k


DEBUG: Recv: 235 Authentication succeeded

DEBUG: Send: MAIL FROM:


DEBUG: Recv: 250 OK

DEBUG: Send: RCPT TO:


DEBUG: Recv: 250 Accepted

DEBUG: Send: DATA


DEBUG: Recv: 354 Enter message, ending with "." on a line by itself

DEBUG: Send: MIME-Version: 1.0

From: [email protected]

Subject: Teste de mail - mail.php

Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="=_b3c5407ccf494306d78fbb35800efe65"


--=_b3c5407ccf494306d78fbb35800efe65

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-1"


Versao em texto

--=_b3c5407ccf494306d78fbb35800efe65

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/html; charset="ISO-8859-1"


Versao de email em HTML--=_b3c5407ccf494306d78fbb35800efe65--

.

DEBUG: Recv: 250 OK id=1MYSd4-0005Ky-Jw

DEBUG: Send: QUIT
16
Evandro

vấn đề lạ mà tôi đã giải quyết bằng cách bình luận dòng này

//$mail->IsSmtp();

whit phiên bản phpmailer cuối cùng (5.2)

42
maurox

Hãy thử thêm điều này:

$mail->SMTPAuth  = true;
$mail->SMTPSecure = "tls";

Bằng cách xem nhật ký gỡ lỗi của bạn, bạn có thể nhận thấy rằng nhật ký PhpMailer không thành công cho thấy điều này:

(..snip..)
SMTP -> ERROR: AUTH not accepted from server: 250 orion.bommtempo.net.br Hello admin-teste.bommtempo.com.br [200.155.129.6]
(..snip..)
503 AUTH command used when not advertised
(..snip..)

Trong khi nhật ký PEAR thành công của bạn hiển thị điều này:

DEBUG: Send: STARTTLS
DEBUG: Recv: 220 TLS go ahead

Tôi đoán là rõ ràng yêu cầu PHPMailer sử dụng TLS sẽ đưa nó đi đúng hướng.
Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của PHPMailer.

16
Carlos Lima

Điều này cũng xảy ra với tôi. Đối với tôi, Postfix được đặt tại cùng một máy chủ với tập lệnh PHP và lỗi xảy ra khi tôi sử dụng xác thực SMTP và smtp.domain.com thay vì localhost.

Vì vậy, khi tôi nhận xét những dòng này:

$ mail-> SMTPAuth = true;
$ mail-> SMTPSecure = "tls";

và đặt Máy chủ thành 

$mail->Host = "localhost";

thay thế

$ mail-> Máy chủ = 'smtp.mydomainiuse.com' 

va no đa hoạt động :)

3
Dushan Savich

Kiểm tra xem bạn đã đặt hạn chế SMTP đi chỉ đối với một số người dùng hệ thống (root, MTA, mailman ...). Hạn chế đó có thể ngăn chặn những kẻ gửi thư rác, nhưng sẽ chuyển hướng các kết nối SMTP đi đến máy chủ thư cục bộ.

0

rằng tiện ích mở rộng OpenSSL được bật và ngôn ngữ thư mục có "br"? trước tiên kiểm tra dữ liệu.

0
andres descalzo

Exim 4 yêu cầu lệnh AUTH chỉ được gửi sau khi máy khách phát hành EHLO - các nỗ lực xác thực mà không có EHLO sẽ bị từ chối. Một số mailservers yêu cầu EHLO được phát hành hai lần. PHPMailer dường như không làm như vậy. Nếu PHPMailer không cho phép bạn bắt đầu khởi tạo EHLO, bạn thực sự nên chuyển sang SwiftMailer 4 .

0
mst