tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm cách nào tôi có thể lấy số lượng CPU và tổng RAM từ dòng lệnh OS X?

Làm cách nào tôi có thể lấy số lượng CPU và tổng RAM từ dòng lệnh OS X?

34
Yazz.com
[email protected]:~$ hwprefs cpu_count
2
[email protected]:~$ hwprefs memory_size
4.00 GB
7
user29686

Bạn có thể lấy cái này từ system_profiler dụng cụ:

system_profiler SPHardwareDataType | grep " Memory:"
system_profiler SPHardwareDataType | grep Cores:
system_profiler SPHardwareDataType | grep Processors:

hoặc, nếu bạn muốn đi cấp thấp, hãy sử dụng sysctl:

sysctl hw.memsize
sysctl hw.ncpu

btw, có một loạt những điều thú vị khác mà bạn có thể nhận được từ sysctl. Thử:

sysctl -a | grep cpu

để xem một vài trong số họ

67
Gordon Davisson

Các hoạt động sau đây trong OS X Lion:

$ /usr/sbin/system_profiler SPHardwareDataType

Hardware:

  Hardware Overview:

   Model Name: iMac
   Model Identifier: iMac7,1
   Processor Name: Intel Core 2 Duo
   Processor Speed: 2.4 GHz
   Number of Processors: 1
   Total Number of Cores: 2
   L2 Cache: 4 MB
   Memory: 4 GB
   Bus Speed: 800 MHz
19
stephen.z