tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Linux: sao chép và tạo thư mục đích nếu nó không tồn tại

Tôi muốn một lệnh (hoặc có thể là một tùy chọn cho cp) tạo thư mục đích nếu nó không tồn tại.

Thí dụ:

cp -? file /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there
262
flybywire
mkdir -p "$d" && cp file "$d"

(không có tùy chọn nào như vậy cho cp).

236

Nếu cả hai điều sau đều đúng:

 1. Bạn đang sử dụng phiên bản GNU của cp (và không, ví dụ, phiên bản Mac) và
 2. Bạn đang sao chép từ một số cấu trúc thư mục hiện có và bạn chỉ cần nó được tạo lại

sau đó bạn có thể thực hiện việc này với cờ --parents của cp. Từ trang thông tin (có thể xem tại http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cp-invocation.html#cp-invocation hoặc với info cp hoặc man cp):

--parents
   Form the name of each destination file by appending to the target
   directory a slash and the specified name of the source file. The
   last argument given to `cp' must be the name of an existing
   directory. For example, the command:

     cp --parents a/b/c existing_dir

   copies the file `a/b/c' to `existing_dir/a/b/c', creating any
   missing intermediate directories.

Thí dụ:

/tmp $ mkdir foo
/tmp $ mkdir foo/foo
/tmp $ touch foo/foo/foo.txt
/tmp $ mkdir bar
/tmp $ cp --parents foo/foo/foo.txt bar
/tmp $ ls bar/foo/foo
foo.txt
202
Paul Whipp

Câu trả lời ngắn

Để sao chép myfile.txt sang /foo/bar/myfile.txt, hãy sử dụng:

mkdir -p /foo/bar && cp myfile.txt $_

Cái này hoạt động ra sao?

Có một vài thành phần này, vì vậy tôi sẽ bao gồm tất cả các cú pháp từng bước.

Tiện ích mkdir , như được chỉ định trong tiêu chuẩn POSIX , tạo thư mục. Đối số -p, theo các tài liệu, sẽ khiến mkdir thành

Tạo bất kỳ thành phần tên đường dẫn trung gian bị thiếu

nghĩa là khi gọi mkdir -p /foo/bar, mkdir sẽ tạo /foo/foo/bar nếu /foo không tồn tại (Nếu không có -p, thay vào đó, nó sẽ gây ra lỗi.

Toán tử danh sách &&, như được ghi trong tiêu chuẩn POSIX (hoặc hướng dẫn Bash nếu bạn thích), có tác dụng là cp myfile.txt $_ chỉ được thực thi nếu mkdir -p /foo/bar thực thi thành công. Điều này có nghĩa là lệnh cp sẽ không cố thực thi nếu mkdir không thành công cho một trong nhiều lý do khiến nó có thể thất bại .

Cuối cùng, $_ mà chúng ta chuyển làm đối số thứ hai cho cp là một "tham số đặc biệt" có thể hữu ích để tránh lặp lại các đối số dài (như đường dẫn tệp) mà không phải lưu trữ chúng trong một biến. Per hướng dẫn Bash , nó:

mở rộng đến đối số cuối cùng cho lệnh trước

Trong trường hợp này, đó là /foo/bar mà chúng tôi đã chuyển cho mkdir. Vì vậy, lệnh cp mở rộng thành cp myfile.txt /foo/bar, sao chép myfile.txt vào thư mục /foo/bar mới được tạo.

Lưu ý rằng $_ không phải một phần của tiêu chuẩn POSIX , vì vậy về mặt lý thuyết, một biến thể Unix có thể không hỗ trợ Shell cấu trúc này. Tuy nhiên, tôi không biết bất kỳ trình bao hiện đại nào không hỗ trợ $_; chắc chắn Bash, Dash, và zsh đều làm được.


Lưu ý cuối cùng: lệnh tôi đã đưa ra khi bắt đầu câu trả lời này giả sử rằng tên thư mục của bạn không có khoảng trắng. Nếu bạn đang xử lý tên có khoảng trắng, bạn sẽ cần trích dẫn chúng để các từ khác nhau không được coi là các đối số khác nhau đối với mkdir hoặc cp. Vì vậy, lệnh của bạn sẽ thực sự trông giống như:

mkdir -p "/my directory/name with/spaces" && cp "my filename with spaces.txt" "$_"
41
Mark Amery

Một câu hỏi cũ như vậy, nhưng có lẽ tôi có thể đề xuất một giải pháp thay thế.

Bạn có thể sử dụng chương trình install để sao chép tệp của mình và tạo đường dẫn đích "nhanh chóng".

install -D file /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there/file

Có một số khía cạnh cần xem xét, mặc dù:

 1. bạn cần cũng chỉ định tên tệp đích , không chỉ đường dẫn đích
 2. tệp đích sẽ được thực thi (ít nhất, theo như tôi thấy từ các thử nghiệm của mình)

Bạn có thể dễ dàng sửa đổi số 2 bằng cách thêm tùy chọn -m để đặt quyền trên tệp đích (ví dụ: -m 664 sẽ tạo tệp đích bằng quyền rw-rw-r--, giống như tạo tệp mới bằng touch).


Và đây là liên kết không biết xấu hổ với câu trả lời mà tôi đã được truyền cảm hứng =)

32
help_asap

Hàm Shell thực hiện những gì bạn muốn, gọi nó là bản sao "chôn" vì nó đào một lỗ để tệp tồn tại:

bury_copy() { mkdir -p `dirname $2` && cp "$1" "$2"; }
15
Andy Ross

Đây là một cách để làm điều đó:

mkdir -p `dirname /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there` \
  && cp -r file /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there

dirname sẽ cung cấp cho bạn cha mẹ của thư mục đích hoặc tệp. mkdir -p `dirname ...` sau đó sẽ tạo thư mục đó đảm bảo rằng khi bạn gọi cp -r, thư mục cơ sở chính xác đã được đặt đúng chỗ.

Ưu điểm của phần tử này là nó hoạt động trong trường hợp phần tử cuối cùng trong đường dẫn đích là tên tệp.

Và nó sẽ hoạt động trên OS X.

6
Jamie McCrindle

install -D file -m 644 -t /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there

5
Spongman

với tất cả sự tôn trọng của tôi cho câu trả lời ở trên, tôi thích sử dụng rsync như sau:

$ rsync -a directory_name /path_where_to_inject_your_directory/

thí dụ:

$ rsync -a test /usr/local/lib/
2
marcdahan

Chỉ cần tiếp tục và đưa ra một giải pháp làm việc hoàn chỉnh, trong một dòng. Hãy cẩn thận nếu bạn muốn đổi tên tệp của mình, bạn nên bao gồm một cách để cung cấp đường dẫn dir sạch tới mkdir. $ fdst có thể là tập tin hoặc thư mục. Mã tiếp theo sẽ hoạt động trong mọi trường hợp.

fsrc=/tmp/myfile.unk
fdst=/tmp/dir1/dir2/dir3/myfile.txt
mkdir -p $(dirname ${fdst}) && cp -p ${fsrc} ${fdst}

hoặc bash cụ thể

fsrc=/tmp/myfile.unk
fdst=/tmp/dir1/dir2/dir3/myfile.txt
mkdir -p ${fdst%/*} && cp -p ${fsrc} ${fdst}
1
Kaalahaan

Chỉ cần thêm phần sau vào .bashrc, Tweak nếu bạn cần. Hoạt động trong Ubuntu.

mkcp() {
  test -d "$2" || mkdir -p "$2"
  cp -r "$1" "$2"
}

Ví dụ: Nếu bạn muốn sao chép tệp 'test' vào thư mục đích 'd' Sử dụng,

mkcp test a/b/c/d

mkcp trước tiên sẽ kiểm tra xem thư mục đích có tồn tại hay không, nếu không thì hãy tạo nó và sao chép tệp/thư mục nguồn.

1
SD.

Cái này làm cho tôi

cp -vaR ./from ./to
1
Leroy Dunn

cp có nhiều cách sử dụng:

$ cp --help
Usage: cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
 or: cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
 or: cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Câu trả lời của @ AndyRoss hoạt động cho

cp SOURCE DEST

kiểu của cp, nhưng thực hiện sai nếu bạn sử dụng

cp SOURCE... DIRECTORY/

phong cách của cp.

Tôi nghĩ rằng "DEST" không rõ ràng nếu không có dấu gạch chéo trong cách sử dụng này (nghĩa là nơi thư mục đích chưa tồn tại), đó có lẽ là lý do tại sao cp chưa bao giờ thêm tùy chọn cho việc này.

Vì vậy, đây là phiên bản của tôi của chức năng này thực thi một dấu gạch chéo trên đường dẫn định mệnh:

cp-p() {
 last=${@: -1}

 if [[ $# -ge 2 && "$last" == */ ]] ; then
  # cp SOURCE... DEST/
  mkdir -p "$last" && cp "[email protected]"
 else
  echo "cp-p: (copy, creating parent dirs)"
  echo "cp-p: Usage: cp-p SOURCE... DEST/"
 fi
}
1
Rich

Tôi đã viết một kịch bản hỗ trợ cho cp, được gọi là CP (ghi chú chữ in hoa) nhằm mục đích thực hiện chính xác điều này. Script sẽ kiểm tra các lỗi trong đường dẫn bạn đã đặt (ngoại trừ đường dẫn cuối cùng là đích) và nếu tất cả đều ổn, nó sẽ thực hiện bước mkdir -p để tạo đường dẫn đích trước khi bắt đầu sao chép. Tại thời điểm này, tiện ích cp thông thường tiếp quản và bất kỳ công tắc nào bạn sử dụng với CP (như -r, -p, -rpL được chuyển trực tiếp sang cp). Trước khi bạn sử dụng tập lệnh của tôi, có một vài điều bạn cần hiểu.

 • tất cả thông tin ở đây có thể được truy cập bằng cách thực hiện CP - trợ giúp. CP - trợ giúp - tất cả bao gồm các thiết bị chuyển mạch của cp.
 • cp thông thường sẽ không làm bản sao nếu nó không tìm thấy đường dẫn đích. Bạn không có một mạng lưới an toàn như vậy cho lỗi chính tả với CP. Điểm đến của bạn sẽ được tạo, vì vậy nếu bạn viết sai đích đến của bạn là/usrr/share/icon hoặc/usr/share/icon thì đó là những gì sẽ được tạo.
 • cp thông thường có xu hướng mô hình hóa hành vi của nó trên đường dẫn hiện có: cp/a/b/c/d sẽ khác nhau về việc d có tồn tại hay không. nếu d là một thư mục hiện có, cp sẽ sao chép b vào đó, tạo/c/d/b. Nếu d không tồn tại, b sẽ được sao chép vào c và đổi tên thành d. Nếu d tồn tại nhưng là một tệp và b là một tệp, nó sẽ bị ghi đè bởi bản sao của b. Nếu c không tồn tại, cp không thực hiện sao chép và thoát.

CP không có sự xa xỉ trong việc lấy tín hiệu từ các đường dẫn hiện có, vì vậy nó phải có một số mô hình hành vi rất vững chắc. CP giả định rằng mục bạn đang sao chép đang bị bỏ trong đường dẫn đích và không phải là đích đến (hay còn gọi là bản sao được đổi tên của tệp/thư mục nguồn). Ý nghĩa:

 • "CP/a/b/c/d" sẽ dẫn đến/c/d/b nếu d là một thư mục
 • "CP/a/b/c/b" sẽ dẫn đến/c/b/b nếu b trong/c/b là một thư mục.
 • Nếu cả b và d là các tệp: CP/a/b/c/d sẽ dẫn đến/c/d (trong đó d là bản sao của b). Tương tự cho CP/a/b/c/b trong cùng hoàn cảnh.

Hành vi CP mặc định này có thể được thay đổi bằng công tắc "--rename". Trong trường hợp này, nó giả định rằng

 • "CP --rename/a/b/c/d" đang sao chép b vào/c và đổi tên bản sao thành d.

Một vài lưu ý kết thúc: Giống như với cp, CP có thể sao chép nhiều mục cùng một lúc với đường dẫn cuối cùng được liệt kê là đích. Nó cũng có thể xử lý các đường dẫn có khoảng trắng miễn là bạn sử dụng dấu ngoặc kép.

CP sẽ kiểm tra các đường dẫn bạn đưa vào và đảm bảo chúng tồn tại trước khi thực hiện sao chép. Trong chế độ nghiêm ngặt (có sẵn thông qua --strict switch), tất cả các tệp/thư mục được sao chép phải tồn tại hoặc không có bản sao nào diễn ra. Trong chế độ thư giãn (- được áp dụng), sao chép sẽ tiếp tục nếu có ít nhất một trong các mục bạn liệt kê tồn tại. Chế độ thư giãn là mặc định, bạn có thể thay đổi chế độ tạm thời thông qua các công tắc hoặc vĩnh viễn bằng cách đặt biến easy_ gửi ở đầu tập lệnh.

Đây là cách cài đặt nó :

Trong một thiết bị đầu cuối không root, làm:

Sudo echo > /usr/bin/CP; Sudo chmod +x /usr/bin/CP; Sudo touch /usr/bin/CP
gedit admin:///usr/bin/CP 

Trong gedit, dán tiện ích CP và lưu:

#!/bin/bash
#Regular cp works with the assumption that the destination path exists and if it doesn't, it will verify that it's parent directory does.

#eg: cp /a/b /c/d will give /c/d/b if folder path /c/d already exists but will give /c/d (where d is renamed copy of b) if /c/d doesn't exists but /c does.

#CP works differently, provided that d in /c/d isn't an existing file, it assumes that you're copying item into a folder path called /c/d and will create it if it doesn't exist. so CP /a/b /c/d will always give /c/d/b unless d is an existing file. If you put the --rename switch, it will assume that you're copying into /c and renaming the singl item you're copying from b to d at the destination. Again, if /c doesn't exist, it will be created. So CP --rename /a/b /c/d will give a /c/d and if there already a folder called /c/d, contents of b will be merged into d. 

#cp+ $source $destination
#mkdir -p /foo/bar && cp myfile "$_"

err=0 # error count
i=0 #item counter, doesn't include destination (starts at 1, ex. item1, item2 etc)
m=0 #cp switch counter (starts at 1, switch 1, switch2, etc)
n=1 # argument counter (aka the arguments inputed into script, those include both switches and items, aka: $1 $2 $3 $4 $5)
count_s=0
count_i=0
easy_going=true #determines how you deal with bad pathes in your copy, true will allow copy to continue provided one of the items being copied exists, false will exit script for one bad path. this setting can also be changed via the custom switches: --strict and --not-strict
verbal="-v"


 help="===============================================================================\
  \n     CREATIVE COPY SCRIPT (CP) -- written by thebunnyrules\
  \n===============================================================================\n
  \n This script (CP, note capital letters) is intended to supplement \
  \n your system's regular cp command (note uncapped letters). \n
  \n Script's function is to check if the destination path exists \
  \n before starting the copy. If it doesn't it will be created.\n  
  \n To make this happen, CP assumes that the item you're copying is \
  \n being dropped in the destination path and is not the destination\
  \n itself (aka, a renamed copy of the source file/folder). Meaning:\n 
  \n * \"CP /a/b /c/d\" will result in /c/d/b \
  \n * even if you write \"CP /a/b /c/b\", CP will create the path /a/b, \
  \n  resulting in /c/b/b. \n
  \n Of course, if /c/b or /c/d are existing files and /a/b is also a\
  \n file, the existing destination file will simply be overwritten. \
  \n This behavior can be changed with the \"--rename\" switch. In this\
  \n case, it's assumed that \"CP --rename /a/b /c/d\" is copying b into /c \
  \n and renaming the copy to d.\n
  \n===============================================================================\
  \n    CP specific help: Switches and their Usages \
  \n===============================================================================\n
  \
  \n --rename\tSee above. Ignored if copying more than one item. \n
  \n --quiet\tCP is verbose by default. This quiets it.\n
  \n --strict\tIf one+ of your files was not found, CP exits if\
  \n\t\tyou use --rename switch with multiple items, CP \
  \n\t\texits.\n
  \n --relaxed\tIgnores bad paths unless they're all bad but warns\
  \n\t\tyou about them. Ignores in-appropriate rename switch\
  \n\t\twithout exiting. This is default behavior. You can \
  \n\t\tmake strict the default behavior by editing the \
  \n\t\tCP script and setting: \n
  \n\t\teasy_going=false.\n
  \n --help-all\tShows help specific to cp (in addition to CP)."

cp_hlp="\n\nRegular cp command's switches will still work when using CP.\
  \nHere is the help out of the original cp command... \
  \n\n===============================================================================\
  \n     cp specific help: \
  \n===============================================================================\n"

outro1="\n******************************************************************************\
  \n******************************************************************************\
  \n******************************************************************************\
  \n    USE THIS SCRIPT WITH CARE, TYPOS WILL GIVE YOU PROBLEMS...\
  \n******************************************************************************\
  \n******************************* HIT q TO EXIT ********************************\
  \n******************************************************************************"


#count and classify arguments that were inputed into script, output help message if needed
while true; do
  eval input="\$$n"
  in_=${input::1}

  if [ -z "$input" -a $n = 1 ]; then input="--help"; fi 

  if [ "$input" = "-h" -o "$input" = "--help" -o "$input" = "-?" -o "$input" = "--help-all" ]; then
    if [ "$input" = "--help-all" ]; then 
      echo -e "$help"$cp_hlp > /tmp/cp.hlp 
      cp --help >> /tmp/cp.hlp
      echo -e "$outro1" >> /tmp/cp.hlp
      cat /tmp/cp.hlp|less
      cat /tmp/cp.hlp
      rm /tmp/cp.hlp
    else
      echo -e "$help" "$outro1"|less
      echo -e "$help" "$outro1"
    fi
    exit
  fi

  if [ -z "$input" ]; then
    count_i=$(expr $count_i - 1 ) # remember, last item is destination and it's not included in cound
    break 
  Elif [ "$in_" = "-" ]; then
    count_s=$(expr $count_s + 1 )
  else
    count_i=$(expr $count_i + 1 )
  fi
  n=$(expr $n + 1)
done

#error condition: no items to copy or no destination
  if [ $count_i -lt 0 ]; then 
      echo "Error: You haven't listed any items for copying. Exiting." # you didn't put any items for copying
  Elif [ $count_i -lt 1 ]; then
      echo "Error: Copying usually involves a destination. Exiting." # you put one item and no destination
  fi

#reset the counter and grab content of arguments, aka: switches and item paths
n=1
while true; do
    eval input="\$$n" #input=$1,$2,$3,etc...
    in_=${input::1} #first letter of $input

    if [ "$in_" = "-" ]; then
      if [ "$input" = "--rename" ]; then 
        rename=true #my custom switches
      Elif [ "$input" = "--strict" ]; then 
        easy_going=false #exit script if even one of the non-destinations item is not found
      Elif [ "$input" = "--relaxed" ]; then 
        easy_going=true #continue script if at least one of the non-destination items is found
      Elif [ "$input" = "--quiet" ]; then 
        verbal=""
      else
        #m=$(expr $m + 1);eval switch$m="$input" #input is a switch, if it's not one of the above, assume it belongs to cp.
        switch_list="$switch_list \"$input\""
      fi                 
    Elif ! [ -z "$input" ]; then #if it's not a switch and input is not empty, it's a path
        i=$(expr $i + 1)
        if [ ! -f "$input" -a ! -d "$input" -a "$i" -le "$count_i" ]; then 
          err=$(expr $err + 1 ); error_list="$error_list\npath does not exit: \"b\""
        else
          if [ "$i" -le "$count_i" ]; then 
            eval item$i="$input" 
            item_list="$item_list \"$input\""
          else
            destination="$input" #destination is last items entered
          fi
        fi
    else
      i=0
      m=0
      n=1           
      break
    fi   
    n=$(expr $n + 1)
done

#error condition: some or all item(s) being copied don't exist. easy_going: continue if at least one item exists, warn about rest, not easy_going: exit.
#echo "err=$err count_i=$count_i"
if [ "$easy_going" != true -a $err -gt 0 -a $err != $count_i ]; then 
  echo "Some of the paths you entered are incorrect. Script is running in strict mode and will therefore exit."
  echo -e "Bad Paths: $err $error_list"
  exit
fi

if [ $err = $count_i ]; then
  echo "ALL THE PATHS you have entered are incorrect! Exiting."
  echo -e "Bad Paths: $err $error_list"
fi

#one item to one destination:
#------------------------------
#assumes that destination is folder, it does't exist, it will create it. (so copying /a/b/c/d/firefox to /e/f/firefox will result in /e/f/firefox/firefox
#if -rename switch is given, will assume that the top element of destination path is the new name for the the item being given.

#multi-item to single destination:
#------------------------------
#assumes destination is a folder, gives error if it exists and it's a file. -rename switch will be ignored.

#ERROR CONDITIONS: 
# - multiple items being sent to a destination and it's a file.
# - if -rename switch was given and multiple items are being copied, rename switch will be ignored (easy_going). if not easy_going, exit.
# - rename option but source is folder, destination is file, exit.
# - rename option but source is file and destination is folder. easy_going: option ignored.

if [ -f "$destination" ]; then
  if [ $count_i -gt 1 ]; then 
    echo "Error: You've selected a single file as a destination and are copying multiple items to it. Exiting."; exit
  Elif [ -d "$item1" ]; then
    echo "Error: Your destination is a file but your source is a folder. Exiting."; exit
  fi
fi
if [ "$rename" = true ]; then
  if [ $count_i -gt 1 ]; then
    if [ $easy_going = true ]; then
      echo "Warning: you choose the rename option but are copying multiple items. Ignoring Rename option. Continuing."
    else
      echo "Error: you choose the rename option but are copying multiple items. Script running in strict mode. Exiting."; exit
    fi
  Elif [ -d "$destination" -a -f "$item1" ]; then
    echo -n "Warning: you choose the rename option but source is a file and destination is a folder with the same name. "
    if [ $easy_going = true ]; then
      echo "Ignoring Rename option. Continuing."
    else
      echo "Script running in strict mode. Exiting."; exit
    fi
  else
    dest_jr=$(dirname "$destination")
    if [ -d "$destination" ]; then item_list="$item1/*";fi
    mkdir -p "$dest_jr"
  fi
else
  mkdir -p "$destination"
fi

eval cp $switch_list $verbal $item_list "$destination"

cp_err="$?"
if [ "$cp_err" != 0 ]; then 
  echo -e "Something went wrong with the copy operation. \nExit Status: $cp_err"
else 
  echo "Copy operation exited with no errors."
fi

exit
1
thebunnyrules

Chỉ có vấn đề tương tự. Cách tiếp cận của tôi là chỉ tar các tập tin vào một kho lưu trữ như vậy:

tar cf your_archive.tar file1 /path/to/file2 path/to/even/deeper/file3

tar tự động lưu trữ các tập tin trong cấu trúc thích hợp trong kho lưu trữ. Nếu bạn chạy

tar xf your_archive.tar

các tập tin được trích xuất vào cấu trúc thư mục mong muốn.

1
Chris
rsync file /path/to/copy/file/to/is/very/deep/there

Điều này có thể hoạt động, nếu bạn có đúng loại rsync.

0
danuker

Như được đề xuất ở trên bởi help_asap và spongeman, bạn có thể sử dụng lệnh 'install' để sao chép các tệp vào các thư mục hiện có hoặc tạo thư mục đích mới nếu chúng chưa tồn tại.

Tùy chọn 1 install -D filename some/deep/directory/filename
[.__.] sao chép tệp vào thư mục mới hoặc hiện có và cấp quyền 755 mặc định cho tên tệp

Tùy chọn 2 install -D filename -m640 some/deep/directory/filename
[.__.] theo Tùy chọn 1 nhưng cung cấp quyền cho tên tệp 640.

Tùy chọn 3 install -D filename -m640 -t some/deep/directory/
[.__.] theo Tùy chọn 2 nhưng nhắm mục tiêu tên tệp vào thư mục đích để tên tệp không cần phải được ghi trong cả nguồn và đích.

Tùy chọn 4 install -D filena* -m640 -t some/deep/directory/
[.__.] theo Tùy chọn 3 nhưng sử dụng ký tự đại diện cho nhiều tệp.

Nó hoạt động độc đáo trong Ubuntu và kết hợp hai bước (tạo thư mục sau đó sao chép tệp) thành một bước duy nhất.

0
Dig

Đơn giản

cp -a * /path/to/dst/

nên làm thủ thuật.

0
Brad D.

Sao chép từ nguồn vào một đường dẫn không tồn tại

mkdir –p /destination && cp –r /source/ $_

LƯU Ý: lệnh này sao chép tất cả các tệp

cp –r để sao chép tất cả các thư mục và nội dung của nó

$_ hoạt động như đích đến được tạo trong lệnh cuối cùng

0
developerprashant