tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm cách nào để kiểm tra các tùy chọn kernel đã được biên dịch mà không cần nhìn vào / boot / config- *

Làm cách nào để kiểm tra các tùy chọn được biên dịch vào nhân Linux mà không cần nhìn vào /boot/config-* và nếu tôi không có quyền truy cập vào /boot/config-* tập tin còn sót lại?

44
Rory

Trừ khi kernel của bạn được xây dựng với CONFIG_IKCONFIG_PROC, sẽ làm cho cấu hình có sẵn trong /proc như sysadmin1138 đã đề cập ở trên, bạn gặp khá nhiều may mắn. Tuy nhiên, các gói kernel dựa trên Debian và RH thường cài đặt config-$version trong tập tin /boot. Vì vậy, trừ khi nó là một kernel tùy chỉnh, nó sẽ có sẵn ở đó.

41
Insyte

Tôi tin rằng /proc/config.gz chứa tệp .config mà kernel đã được biên dịch.

33
sysadmin1138