tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Cách đặt cổng mặc định

Tôi đang cố gắng định cấu hình giao diện mạng trên linux nhúng bằng ifconfig:

ifconfig eth0 192.168.0.101 netmask 255.255.255.0

nhưng tôi không biết cách thêm cổng mặc định làm tham số ifconfig,

Bất kỳ ý tưởng?

10
Abdessamad Doughri

ifconfig không phải là lệnh chính xác để làm điều đó.

Bạn có thể sử dụng route như trong route add default gw 192.168.0.254 ví dụ.

Và nếu route không có mặt, nhưng ip là, bạn có thể sử dụng nó như thế này: ip route add default via 192.168.0.254 dev eth0, giả sử rằng 192.168.0.254 là ip của cổng của bạn

20
netmonk

ifconfig không được dùng trên Linux và hơn nữa, đó là công cụ sai cho công việc. Để đặt cổng mặc định trên Linux, hãy sử dụng lệnh ip như sau:

ip route add default via <Host> dev <dev>

# e.g.
ip route add default via 192.168.0.101 dev eth0
15
Marco

Dành cho xóa cổng trong Lệnh Linux: route delete default gw 192.168.1.1 eth1

Cho thêm cổng trong Lệnh Linux: route add default gw 192.168.1.250 eth1

3
gajjar rohit

Sử dụng tuyến đường

route add default gw {IP-ADDRESS} {INTERFACE-NAME}

thí dụ: route add default gw 192.168.1.2 eth0

HOẶC sử dụng tên máy chủ như dsl-router:

route add default gw dsl-router eth0 

Hoặc sử dụng lệnh ip (cú pháp mới hơn) để định tuyến tất cả lưu lượng truy cập qua cổng 192.168.1.254 được kết nối qua giao diện mạng eth0 chẳng hạn:

ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0

hoặc là

ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.254
3
GAD3R