tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm cách nào để nhập người dùng từ tệp CSV miễn phí?

Thay vì phải nhập một danh sách dài những người dùng mới theo cách thủ công, tôi có thể sử dụng tiện ích mở rộng miễn phí để thêm người dùng mới từ tệp CSV không?

2
Neil Robertson

"Trình nhập người dùng cho J2XML" miễn phí và cho phép bạn nhập người dùng từ tệp CSV:

http://extensions.j Joomla.org/browse/new/extension/migration-a-conversion/users-import-a-export/users-importer-for-j2xml

1
Neil Robertson