tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Có thể chuyển hướng người dùng quản trị đến một thành phần cụ thể sau khi đăng nhập không?

Không có quá nhiều thứ khác để thêm vào câu hỏi, tôi đang cố chuyển hướng một nhóm người dùng cụ thể đến một khu vực cụ thể sau khi họ đăng nhập vào back-end của quản trị viên, nhưng tôi không chắc liệu điều này có khả thi hay không.

Trong khi phần nào của một mục tiêu riêng biệt, tôi cũng muốn ẩn menu quản trị.

6
Merlin

Bạn có thể tạo một plugin nhỏ để thực hiện chuyển hướng. Đây là thứ tôi đã nhanh chóng chế giễu:

class plgSystemMYPLUGIN extends JPlugin
{

  public function onUserAfterLogin()
  {
    $app = JFactory::getApplication();

    if ($app->isAdmin()) 
    {
      $user  = JFactory::getUser();
      $groups = $user->get('groups');

      $groups_to_redirect = array('13', '10');

      if (in_array($groups[0], $groups_to_redirect))
      {
        $url = JRoute::_('index.php?option=com_hellowworld');
        $app->redirect($url);
      }      
    }
  }

}

Tôi đã sử dụng 1013 ví dụ như ID nhóm người dùng, vì vậy bạn sẽ phải thay đổi chúng thành bất cứ điều gì phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cũng xin lưu ý rằng tôi đã không kiểm tra điều này, nhưng hy vọng nó chỉ cho bạn đi đúng hướng

10
Lodder

Làm thế nào về phần mở rộng đó? Tôi đã sử dụng nó trước đây khi tôi cần chuyển hướng người dùng đến hướng được chỉ định:

http://extensions.j Joomla.org/extensions/extension/access-a-security/site-access/redirect-on-login

1
Si Thu

Nó chỉ là phương pháp cắt ngắn trong 3.x

Đường dẫn mở trong plugin Joomla\xác thực\cookie\cookie.php

Trong chức năng onUserAfterLogin ($ tùy chọn),

    $user  = JFactory::getUser();
    $groups = $user->get('groups');

      if(in_array(10, $groups)) 
      {
       $url = JRoute::_('index.php?option=com_students');
       $this->app->redirect($url);
      } 
0
Satyanarayana