tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

http

Gửi tệp bằng cách sử dụng POST từ tập lệnh Python

Làm cách nào tôi có thể tìm thấy thời gian phản hồi của yêu cầu HTTP thông qua Ổ cắm

Làm cách nào tôi có thể chặn hộp thoại xác thực của trình duyệt?

Apache cung cấp cho tôi 403 Quyền truy cập bị cấm khi DocumentRoot trỏ đến hai ổ đĩa khác nhau

NHẬN HTTP trong VB.NET

Làm thế nào để mã hóa và tham số

Sự khác biệt giữa một POST và YÊU CẦU HTTP PUT?

Làm thế nào để bạn gửi một HEAD Yêu cầu HTTP trong Python 2?

Có cách nào dễ dàng để yêu cầu URL trong python và KHÔNG theo dõi chuyển hướng không?

Có cách nào để thực hiện HTTP PUT trong python

Công cụ giám sát lưu lượng HTTP, TCP, v.v.

Làm cách nào để có được kích thước tệp từ tiêu đề http

Cách tạo các yêu cầu HTTP không đồng bộ trong PHP

Yêu cầu bài viết JavaScript như gửi biểu mẫu

Làm cách nào để tìm loại mime của tệp với php?

Cách đơn giản nhất để thực hiện yêu cầu HTTP GET trong Perl là gì?

Hiệu suất HTTP vs HTTPS

"tên" web pdf để lưu tên tệp mặc định tốt hơn trong Acrobat?

Thiết lập proxy HTTP để chèn tiêu đề

Làm cách nào tôi có thể gửi yêu cầu HTTP POST đến máy chủ từ Excel bằng VBA?

Tại sao tôi nhận được "Không thể chuyển hướng sau khi đã gửi tiêu đề HTTP" khi tôi gọi Phản hồi.Redirect ()?

Làm thế nào để gỡ lỗi dịch vụ RESTful?

Các phần mềm của PUT, DELETE, Head, vv có trong đó

Xác định người giới thiệu trong PHP

Cách chính tắc để xác định dòng lệnh so với thực thi http của tập lệnh a PHP là gì?

Sự khác biệt giữa URI, URL và URN là gì?

Ruby: Làm cách nào để đăng một tệp qua HTTP dưới dạng nhiều dữ liệu/biểu mẫu?

Làm cách nào để sử dụng Python để đăng nhập vào trang web và truy xuất cookie để sử dụng sau này?

Máy ứng dụng Google và lỗi 404

Là GET hoặc POST an toàn hơn các cái khác?

NHẬN HTTP trong VBS

Có phải chúng tôi có thể sử dụng HTTP/HTTPS không Fiddler, Charles, Poster và Achilles không?

Tạo tệp CSV cho người dùng trong PHP

Biểu mẫu nhiều từ khách hàng C #

Làm cách nào để truy cập các trường tiêu đề yêu cầu HTTP qua JavaScript?

Truy cập các tiêu đề HTTP của trang web bằng JavaScript

Hệ điều hành từ Tiêu đề HTTP Tác nhân Người dùng

Làm cách nào để đăng xuất người dùng khỏi trang web bằng xác thực BASIC?

Làm cách nào để bạn tải xuống một trang web theo chương trình trong Java

Làm thế nào để bạn thay đổi tiêu đề máy chủ được nginx trả về?

HTTP 1.0 so với 1.1

Yêu cầu HTTP GET trong JavaScript?

Trạng thái HTTP 504

Có giới hạn về độ dài của yêu cầu GET không?

Làm cách nào để dừng BaseHTTPServer.serve_forever () trong lớp con BaseHTTPRequestHandler?

PHP_SELF vs PATH_INFO vs SCRIPT_NAME vs REQUEST_URI

Trả lại chuyển hướng như phản hồi yêu cầu XHR

Tiêu đề HTTP 'Làm mới'

Mã trạng thái http với libcurl?

Là một cơ quan thực thể được phép cho một yêu cầu XÓA HTTP?

Cách đơn giản nhất để gọi url GET GET bằng Delphi là gì?

Điều gì cách đơn giản nhất để gọi http POST url bằng Delphi?

Làm cách nào để bắt tất cả tuyến đường để xử lý các truy vấn '404 trang không tìm thấy' cho ASP.NET MVC?

lưu trữ các tập tin JavaScript

Loại phương tiện MIME phù hợp cho PDF các tập tin

HTTP có sử dụng UDP không?

Tại sao "Độ dài nội dung: 0" trong POST yêu cầu?

Sự cố khi sử dụng NSURLRequest để POST dữ liệu đến máy chủ

Loại mime YAML?

HTTP HEAD Yêu cầu trong Javascript / Ajax?

Làm thế nào để làm phần mềm và phần mềm trong phần mềm của bạn.

ASP.NET Custom 404 Trả về 200 OK Thay vì 404 Không tìm thấy

Làm cách nào để gửi tiêu đề bằng yêu cầu HTTP thông qua cuộc gọi curl?

Bắt 302 FOUND trong JavaScript

Tôi có thể thay đổi các tiêu đề của yêu cầu HTTP được gửi bởi trình duyệt không?

Những yêu cầu nào làm mới "F5" và "Ctrl + F5" của trình duyệt tạo ra?

Tiêu đề HTTP để tải xuống tệp

Lập trình đọc một trang web

Loại nội dung phản hồi dưới dạng CSV

Làm cách nào để sử dụng loại MIME CSV?

Kiểu MIME nào nếu JSON được trả về bởi REST API?

Cách dễ dàng để kiểm tra URL cho 404 trong PHP?

Độ dài tối đa của một URL trong các trình duyệt khác nhau là bao nhiêu?

Tại sao trình duyệt không thể gửi yêu cầu gzip?

Tại sao ứng dụng PHP của tôi không gửi lỗi 404?

Làm thế nào để tập tin và làm việc với nhau trong phần mềm MVC MVC?

Đăng xuất xác thực HTTP qua PHP

Bộ nhớ đệm trình duyệt của các tệp CSS

Kích thước tệp tối đa tôi có thể chuyển bằng HTTP là bao nhiêu? Và sử dụng FTP?

Loại nội dung JSON chính xác là gì?

Làm cách nào để sửa đổi tiêu đề của một HTTPUrlConnection

Xác thực cơ bản HTTP với các đối tượng HTTPService trong Adobe Flex/AIR

Mã JavaScript thuần để xác thực cơ bản HTTP?

URL có được phép chứa khoảng trắng không?

Cách thích hợp để gửi phản hồi HTTP 404 từ hành động ASP.NET MVC là gì?

Hết hạn với ETag vs Header

Khi nào tôi nên sử dụng phương thức GET hoặc POST? Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Lấy địa chỉ IP của máy khách: REMOTE_ADDR, HTTP_X_FORWARDED_FOR, điều gì khác có thể hữu ích?

Cách phát hiện phía máy chủ xem cookie có bị vô hiệu hóa không

Làm cách nào để đọc bất kỳ tiêu đề yêu cầu nào trong PHP

Có hợp lệ để thay thế http: // bằng // trong <script src = "http: // ..."> không?

Định tuyến cho trang Lỗi ASP.NET MVC 404 tùy chỉnh

HTTP POST Lỗi trả về: 417 "Không thể mong đợi."

Thêm các tiêu đề HTTP tùy chỉnh bằng JavaScript

Cách tốt nhất để tải lên nhiều tệp từ trình duyệt

Giao diện GUI cho cURL để kiểm tra API

HTTP POST với các tham số truy vấn URL - ý tưởng tốt hay không?

Làm cách nào để đặt cookie và sau đó chuyển hướng trong PHP?

Đọc phần thân phản hồi lỗi trong Java

Django: sử dụng <select nhiều> và POST