tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm thế nào để grep cho trường hợp chuỗi không nhạy cảm trong một tập tin?

Tôi có một tệp file1 kết thúc bằng Success... OR success...

Tôi muốn grep cho Word success theo cách không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Tôi đã viết lệnh sau đây nhưng nó là trường hợp nhạy cảm

cat file1 | grep "success\.\.\."

Làm thế nào tôi có thể thay đổi nó để nó returns 0 với cả Success... OR success...

39
all_techie

Bạn có thể sử dụng cờ -i làm cho trường hợp mẫu của bạn không nhạy cảm:

grep -iF "success..." file1

Ngoài ra, không cần cat. grep lấy một tệp có cú pháp grep <pattern> <file>. Tôi cũng đã sử dụng cờ -F để tìm kiếm một chuỗi cố định để tránh thoát khỏi Ellipsis.

66
Imran

Đối với tôi SQL = echo $line | grep -iF "SQL"; CNTT hoạt động hoàn hảo

0
Daljit Sinz